Процедури за академично израстване и кариерно развитие

13.01.2015 г

Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив, към ССА, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в секретариата на института, 4003 Пловдив, ул. Васил Левски 248, тел. 032/956 033.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 3 от 13.01.2015 г.

 

26.07.2013 г

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”
Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Научна специалност: 04.02.12. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов


Кандидат: Доц. д-р Таня Атанасова Хубенова

Научно жури:
Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков - Рецензия
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов - Рецензия
Проф. д-р Георги Стефанов Петков - Рецензия
Проф. д-р Николай Милчев Бояджиев - Становище
Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова - Становище
Доц. д-р Ваня Дамянова Чикова - Становище
Доц. д-р Людмила Николаевна Николова - Становище

Материали на кандидата:

Резюмета
Приноси

Вие сте тук:Home Обяви Процедури - Академично израстване и кариерно развитие