Лаборатория по хидробиология

Провеждат се проучвания на естествената хранителна база на водната екосистема чрез определянето на: първична продуктивност; прозрачност на водата по Секки; съдържание на хлорофил-а; численост и биомаса на фитопланктона; биоразнообразие, сезонна и годишна динамика на фитопланктона; численост и биомаса на зоопланктона; видов състав на зоопланктона; общата биомаса на бентосните организми; изследват се санитарно-хигиенните параметри на водата в рибовъдните басейни чрез определяне на микробното число и колититъра.
Проучва се хранителната база на водоемите и се разработват  технологични параметри за прилагане на оранично и минерално торене за повишаване на естествената рибопродуктивност в топловодните водоеми.

Вие сте тук:Home Научно Обслужване Лаборатории Лаборатория по хидробиология