Лаборатория по хидрохимия

Провеждат се изследвания чрез прилагането на съвременни методи, като се определят параметрите: температура на водата; рН; разтворен във водата кислород; нивото на биогенните елементи; перманганатната окисляемост, комплексни физико - химични и санитарно -хигиенни изследвания и оценка качеството на водата в различен тип хидро - екосистеми използвани за целите на аквакултурата.

Вие сте тук:Home Научно Обслужване Лаборатории Лаборатория по хидрохимия