Лаборатория по биохимия

Проучва се химичния състав на месото на стопански видове риби, като се отчитат сезонната, годишната и възрастовата динамика на химичния състав на месото и видовата специфичност на химичния състав.
Лабораторията по биохимия има отношение към качеството на суровините от животински произход, т.е. към рибеното месо. Изследванията, които се провеждат в нея дават основание за извършването на експертен анализ, въз основа на който може да се съди за качеството на месото на рибата в зависимост от технологичната схема на отглеждането й или от факторите на околна среда.
Провеждат се комплексни физиологични, бихимични и имунологични изследвания на рибите.

Вие сте тук:Home Научно Обслужване Лаборатории Лаборатория по биохимия