ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - мисия, стратегически направления, научно обслужване и приложна дейност

СТРАНИЦАТА НА ИНСТИТУТА ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ИМА НОВ ДОМЕЙН:

http:// www.ira-plovdiv.bg

След 3 секунди ще бъдете пренасочени към него

 

ИРАКонтакти: гр.Пловдив 4003; ул.”В. Левски” №248; тел.: +359 32 956 033; GSM: +359 899 783 611; e-mail: irаТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; irаТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; website: http://ira-plovdiv.com

I. Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив е приемник на Института по сладководно рибовъдство, Пловдив (1978 г.) и на създадения през 1952 г. Научен рибностопански институт по сладките води, София.
Мисията на института е свързана с провеждане на научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”.

 ІІ.  Стратегически направления на научни изследвания
•поддържане и развитие на генофонд от стопански видове хидробионти и развъдно-подобрителна дейност с тях
•разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти; здравен статус и благоденствие
•комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда.
•разработване на система за оценка качество на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата
•разработване на интегрирани и биологични методи и системи за отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти.


ІІІ. Продукти и услуги, които се предлагат: технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти; консултантска и информационна дейност; изготвяне на експертни оценки и становища; мониторингови изследвания на различен тип водоеми; извършване на специализирани анализи на вода; изготвяне на технологични планове и програми; предлага качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба.

!!! Предлагаме укрепнали рибки сом и бяла риба !!!.

 

Приемаме заявки за личинки от шаран, толстолоб (бял и пъстър), бял амур и европейски сом. За повече информация се обръщайте към началник отдел Експериментална дейност на телефон 0896 779 892.

 

Ръководство

ДИРЕКТОР

Проф. д-р Таня Хубенова
Телефон: +359 32 956033
GSM: +359 899 783611
Факс: +359 32 953924
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Ваня Бинева
Телефон: +359 32 956031
GSM: +359 893 376271
Факс: +359 32 953924
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ” 

Максим Стоев
GSM: +359 896 779892 
Факс: +359 32 953924
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Проекти

ПРОЕКТИ (2009-2013)


ПРОЕКТИ КЪМ  ССА:
1. Проучване на баланса на биогенните елементи и структурата на общата рибопродуктивност. Ръководител: доц. дсн Л. Хаджиниколова; Участници: гл.ас. д-р Л. Николова, гл.ас. д-р Р. Атанасова, гл.ас. К. Дочин, гл.ас. А. Стоева, гл.ас. Д. Терзийски, Период за разработване: 2007 - 2009 г.
Цел на проекта: Проучване на баланса на биогенните елементи и структурата на общата рибопродуктивност като основни технологични елементи в топловодното рибовъдство. За постигането на целта са проведени изследвания, включени в следните основни задачи:
Задача 1.Разработване на модели за балансиране на съдържанието на азот и фосфор във водата на рибовъдни басейни.
Задача 2.Проучване на структурата на общата рибопродуктивност при различна гъстота на посадката на шарана, за нуждите на органичното рибовъдство.

2. Изследване върху гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни за аквакултурата видове риби и оптимизиране на отглеждането на зарибителен материал от щука. Ръководител: доц. д-р Т. Хубенова; Участници: проф. д-р А. Зайков, гл.ас. ст. д-р П. Василева, гл.ас. А. Стоева, гл.ас. И. Илиев, гл.ас. Ив. Писков; Период на разработване: 2007-2009 г. Целта на проекта е изследване на гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни видове за аквакултурата в страната – щука, европейски и канален сом, сивен, и др., които са обект на отглеждане като допълнителни или основни видове в аквафермите. Специално внимание е отделено на оптимизиране на производството на зарибителен материал от щука. Проектът се разработва в рамките на две задачи:
Задача 1: Изследване върху гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни за аквакултурата видове риби
Задача 2: Оптимизиране на отглеждането на зарибителен материал от щука

3. Видов състав, състояние и структура на популациите на сладководните раци в различен тип биотопи. Ръководител: проф. д-р А. Зайков; Участници: доц. д-р Т. Хубенова, гл.ас. д-р П. Василева, гл.ас. А. Стоева, гл.ас. И. Илиев, гл.ас. Ив. Писков; Период за разработване: 2009-2011 г.
Основната цел на проекта е да се изследва и извърши популационна характеристика на сладководните прави раци в различните типови биотопи с оглед на стопанската им експлоатация, опазване на биоразнообразието и съхранението им като генофонд.

4. Усъвършенстване на технологията за отглеждане на зарибителен материал от шаран. Ръководители: проф. дсн Л. Хаджиниколова, доц. д-р Т.Хубенова; Участници: проф. д-р А. Зайков, гл.ас. д-р Р. Атанасова, гл. ас. д-р Л. Николова, гл. ас. Д. Терзийски, гл.ас. К. Дочин, гл.ас. И. Илиев, гл.ас. Ив. Писков; Период за разработване: 2010-2012 г. Целта на проекта е усъвършенстване на технологията за производство на висококачествен зарибителен материал от шаран при прилагане на различни системи на хранене и отглеждане. За постигането на целта са извършени комплексни изследвания, включени в следните три научни задачи:
Задача 1: Разработване и биологично изпитване на пълноценни екструдирани фуражи за подрастващ шаран и установяване на въздействието им върху основни продуктивни и физиолого-биохимични показатели. Ръководител на задачата: проф.дсн Л. Хаджиниколова
Задача 2: Изследване влиянието на пребиотика манан-олигозахарид върху здравословния статус и темпа на нарастване на подрастващ шаран. Ръководител на задачата: гл.ас.д-р Р. Атанасова
Задача 3: Проучване на продуктивните качества на подрастващ шаран при отглеждането му в условия на ниска степен на интензификация на производство. Ръководител на задачата: гл.ас.д-р Л. Николова

5. Качество на месото на шарана (Cyprinus carpio L.), отглеждан при различни производствени системи. Ръководители: проф. дсн Л. Хаджиниколова, проф. д-р Т. Хубенова; Участници: проф. д-р А. Зайков, гл.ас. А. Иванова, гл. ас. Д. Терзийски, гл.ас. К. Дочин; ас. Е. Кацаров; Период за разработване: 2012-2014 г. Целта на проекта е да се установят химичния състав, хранителната и енергийна стойност, и биохимичните показатели на шаран от акваферми, прилагащи различни системи на отглеждане, с оглед оценка на качеството на месото му.

6. Разработване на технология за контролирано размножаване на бялата риба (Sander lucioperca L.) и получаване на укрепнали рибки за целите на интензивното аквапроизводство. Ръководител: проф. д-р Т.Хубенова; Участници: проф. д-р А. Зайков, проф. дсн Л. Хаджиниколова, гл. ас. А. Иванова, гл. ас. Д. Терзийски, ас. Е. Кацаров; Период за разработване: 2013-2015 г.
Основната цел на проекта е установяване на основните технологични параметри при контролираното размножаване на бялата риба и разработване на оригинална технологична схема за хранене на рибите при прехода им от жива храна към консумиране на стартерни фуражи, съобразена със специфичните условия в България.

7. Продуктивни характеристики на двулетен шаран от местна популация. Ръководител: доц. д-р Л. Николова; Участници: доц. д-р Р. Атанасова, гл. ас. К. Дочин, колектив от АУ, Пловдив, ПУ, Пловдив и УХТ, Пловдив; Период за разработване: 2013-2016 г.
Целта на проекта е да се проучат продуктивни характеристики на двулетен шаран от местна популация, с оглед използването му при биологичното производство.

ПРОЕКТИ КЪМ МОМН:
1. Влияние на първичната продуктивност на планктона в рибовъдни басейни върху ефективността на отглеждането на личинки от шаран и растителноядни видове риби в поликултура. Ръководител: гл.ас. Д. Терзийски; Участници: гл.ас. д-р Пенка Василева, гл.ас. І ст.А. Стоева, гл.ас. ІІ ст. Иван Илиев, гл.ас. Ивайло Писков; Период на разработване: 2006-2009 г. Изхождайки от факта, че всички видове риба през началните фази от своето развитие консумират естествена храна под формата основно на фито- и зоопланктон, интерес представлява да се установи връзката между нивото на първичната продуктивност в шаранов тип отрасни басейни и очакваната естествена рибопродуктивност, което е и основната цел на проекта.

2. Комплексно изследване и оценка на влиянието на садковата аквакултура върху хидроекосистемата на язовири в България. Ръководител: проф. дсн Л. Хаджиниколова; Участници: ст.н.с. д-р Т. Хубенова, ст.н.с. I ст.д-р А. Зайков, н.с. д-р П. Василева, н.с. Д. Терзийски, н.с. Ив. Илиев, н.с. К. Дочин, н.с. Ангелина Иванова. Период на разработване: 2009 - 2011 г. Цел на проекта: Комплексно изследване и екологична оценка на състоянието на хидро-екосистемата на язовири, използвани за садкова аквакултура, и разрабоване на методика за определяне на максимално допустимото количество риба в садките, с цел опазване на околна среда и запазване на екологичното равновесие във водоемите.

3. Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу болести и неприятели по зеленчуковите култури”. Ръководител: доц. д-р Д. Костова; Координатор: ИЗК, Пловдив; Партньор: ИРА, Пловдив. Главната цел на проекта е да се разработят нови стратегии за управление на почвеното плодородие и растителното здраве, които да доведат до редуциране на употребата на синтетични торове и пестициди. Специфичните цели са насочени към изследвания върху микробиологичната активност на местни възобновими биоресурси от почва, компост и седименти от сладководни рибовъдни басейни;върху способността им да подобряват храненето на растенията и да индуцират системна устойчивост срещу различни патогени по зеленчуковите култури.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
1. Европейска тематична мрежа в областта на аквакултурите, рибарството и ресурсите от аквакултури (AQUA-TNET). Координатор на проекта за ИРА: проф. д-р Таня Хубенова; Координатор на проекта: Университета в Стирлинг, Обединено Кралство; Продължителност: 2009-2011; 2011-2014 г.; Договор 518700-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW. Финансиране по програмата: Обучение през целия живот, Подпрограми – Многостранни проекти, мрежи, Действия за подкрепа, ЕРАЗЪМ. AQUA-TNET е мултидисциплинарна тематична мрежа, обединяваща академичните и професионални аспекти на реформите от Болоня и създаването на EHEA в аквакултурите, рибарството и управлението на водните ресурси. Целта на тази структура е да се обединят преподаватели, научни работници, производители, консуматори, студенти, неправителствени организации и ръководни органи, които да работят за допълването и покриването на промените от решенията в Болоня и Копенхаген. Основните задачи, по които се работи са мобилност, признаване обучение през целия живот, докторски програми, гъвкави автобиографии, трансфер на знания.

2. Оценка и подобряване качеството на гамети от водни животни за подобряване на водните ресурси. необходимостта от хармонизиране и стандартизиране на променящите се методологии и подобряване на трансфера от академията към индустрията (AQUA-GAMETE). Участник в проекта от ИРА: доц. д-р Л. Николова (члена на Упрвителния комитет). Ръководител на проекта (Chair of the Action) - Prof. Dr. Juan F. Asturiano. Продължителност: 2012-2016 г. Финансиране по програмата: Акция 1205 по програма COST на ЕС - COST Action no. FA1205. Целта на проекта е насочена към подобряване на методологията, която се използва при проучвания, включително оценяване на качествата на гаметите от хидробионти, подобряване на тяхното използване, като главна цел на акцията е допринасяне към задачата за увеличаване на ресурсите в рибното стопанство и по-добър трансфер от академичната спреда към бизнеса.

Дисертации

За образователна и научна степен "доктор":

1. Василева, П. 2007. Изследване на някои репродуктивни и морфологични характеристики на езерния рак Astacus leptodactylus, Eschscholz, 1823 като обект на аквакултурата
2. Николова, Л. 2003. Проучване на някои технологични елементи на еколого- и биосъобразна технология за интегрирано отглеждане на риба и патици в рибовъдни басейни.
3. Атанасова, Р. 2003. Проучвания върху естествената резистентност на шаран (Cyprinus carpio L).
4. Хубенова, Т. 2001. Изследване върху биологията на лина (Tinca tinca L.), отглеждан в шаранови басейни.
5. Грозев, Д. 1999. Количествено и качествено развитие на зоопланктона в рибовъдни басейни в зависимост от основни фактори на средата.
6. Хаджиниколова, Л. 1989. Проучване на възможностите и разработване на технология за приложение на липиди и липидни субпродукти в сладководното рибовъдство.
7. Ковачева, Н. 1989. Морфо-физиологична характеристика на кондицията на шарановия зарибителен материал.
8. Паскалева,Е.1985. Фитопланктонът в шаранови басейни при интензивно поликултурно рибовъдство.
9. Цеков, А.1985. Изследвания върху основните рибностопански и екстериорни показатели и електрофоретичен анализ миогенния полиморфизъм при формиране на изходен генофонд шаран (C. carpio L.) в България.
10.Грозев,Гр.1980.Изследвания върху интродукцията и развъждането на някои далекоизточни растителноядни риби от семейство Cyprinidae в България.
11.Зайков, А. 1979. Видов състав и разпространение на сем. Braconidae в Родопите с някои екологични и таксономични бележки.
12.Петров, П.1978. Икономическа ефективност на държавното рибовъдство в България.
13.Томасян, Х. М. 1975. Влияние на някои технологични фактори върху изменението на мазнините при съхранението на рибата.


За научна степен "доктор на науките":
1. Хаджиниколова, Л. 2008. Изследване на продуктивните и биохимичните признаци на сладководни риби, обект на аквакултурата.

История на Института

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНСТИТУТА ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ПЛОВДИВ

Институтът по рибарство и аквакултури в Пловдив е създаден с Постановление № 906 на Министерския съвет от 24.11.1952 под името Научен рибностопански институт по сладките води към Министерството на доставките и хранителната промишленост в София. Реално първият, софийски период от развитието на новоучреденото научно учреждение започва от 01.01.1953 г. и продължава до 30.04.1955 г. Първият директор на института е н.с. Т. Тодоров, а основна  задача на института е била извършването на научни изследвания, свързани с ефективното рибностопанско използване на сладководните водоеми в страната. С решение на МС от 01.01.1955 г. заедно с Ихтиологичната и Морската биологична станция във Варна той се обединява в Научно-изследователски институт по рибарство и рибна промишленост с център Варна.
Вторият, варненски период от развитието на института, през който той съществува като секция "Сладководно рибарство" продължава от 1955 г. до 1961 г. Този период се отличава с организационното оформяне и укрепване на института, попълване на щата, обзавеждане с апаратура, изграждане на експерименталната база.
През 1957 г. става преместването на секцията по "Сладководно рибарство" от Варна в Пловдив, като с това се поставя началото на най-значителния подем в неговото развитие. Въпреки че е преместен в Пловдив, институтът продължава да съществува като секция "Сладководно рибарство" в рамките на Варненския институт до 1961 г. Директор на института за периода 1955 – 1961 г. е чл.кор.проф. Александър Вълканов.
През 1961 г. секцията по "Сладководно рибарство" е отделена от Института във Варна и е обособена като самостоятелна научно-изследователска организация под името "Опитна станция по сладководно рибовъдство", Пловдив като същевременно с това е включена и в състава на новооткритата Академия на селскостопанските науки, с което се поставя и началото на третия период в развитието на института – от 1961 г. до 1965 г.

Прочети още: История на Института

Още статии ...

Подкатегории

Вие сте тук:Home ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА